976/2022 - 1/2 ИД. Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, ЗАЕДНО С ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ, НАХОДЯЩО СЕ В С. ЩРЪКЛЕВО, УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 43


ОБЯВЛЕНИЕ

6983 / 25.04.2023

Изпълнително дело №: 20228330400976

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 22.05.2023 г. до 22.06.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЯНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, а именно:

 

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО по ул. Христо Смирненски № 43 /четиридесет и три/, съставляващо имот № 501.527 /пет нула едно точка пет две седем/ по кадастрална карта на с. Щръклево, ЕКАТТЕ 84049 /осем четири нула четири девет/, общ. Иваново, одобрена със Заповед № РД-02-14-2158 от 15.02.2000г., с площ от 650 кв.м. /шестстотин и петдесет квадратни метра/, заедно със същата идеална част от построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и ГАРАЖ, при съседи: имот № 501.524 на Руси Николов Русев, имот № 501.9509 – улица на Кметство с. Щръклево, имот № 501.528 на Стефан Димитров Тотев, имот № 501.530 на Доца Миланова Балканджиева и др. и имот № 501.526 на Савка Анастасова Попова – по скица, а по нотариален акт, образуващо парцел ХХ /римско двадесет/, за пл. № 380 /триста и осемдесет/, в кв. 59 /петдесет и девет/, по плана на с. Щръклево, с площ от 666 кв.м. /шестстотин шестдесет и шест квадратни метра/.

 

ЦЕНА: 31 860.00 лв.


 

вписана възбрана в полза на взискателя Юробанк България АД;

учредени: Законна ипотека в полза на Юробанк България АД – правоприемник на Алфа Банка АД, подновена 2017г.;

Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД – правоприемник на Алфа Банка АД, подновена 2017г.

Определям всяка сряда и петък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 22.06.2023 г., участвалите в публичната продан на 23.06.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.