85/2020 - КУПЕ ЗА ЧАСТИ ОТ СИТРОЕН БЕРЛИНГО МИНИВАН С РЕГ.№ Р 7866 ВМ


ОБЯВЛЕНИЕ

9706 / 19.08.2021

Изпълнително дело №: 20208330400085

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните вещи, собственост на ИНДУСТРИЯ МОДА МАРКАМ АД , а именно:

 

 

КУПЕ ЗА ЧАСТИ ОТ СИТРОЕН БЕРЛИНГО МИНИВАН С РЕГ. № Р 7866 ВМ

- рама № VF7GJRHYB93272460

- двигател № 10DYUN3008437

Автомобилът не е в движение, разглобен, с липсващо окачване, двигател, скоростна кутия, фарове, стопове, решетки и броня.

  ЦЕНА: 130.00 лв.


 

наложен запор в полза на взискателя Община Русе по настоящото изпълнително дело, наложени запори по ИД 20189140400545 и ИД 20189140400513 от ЧСИ В. Николов, наложен запор в полза на ТД НАП

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.