362/2020 - СПОРТНА БАЗА, НАХОДЯЩА СЕ В РУСЕ, УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА 1, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА


ОБЯВЛЕНИЕ

5513 / 03.11.2020

Изпълнително дело №: 20208330400362

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на СПАРКИ АД, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2024 /шест три четири две седем точка две точка две нула две четири/; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-18/16.05.2007 г./16.05.2007 г. на Изпълнителелн директор на АК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 23.02.2017 г.; адрес на поземления имот - гр.Русе, община Русе, област Русе, ул. Розова долина № 1 /едно/; с площ по скица : 1 921 кв.м /хиляда деветстотин двадесет и един квадратни метра/, а с площ по нотариален акт – 1 959 кв.м /хиляда деветстотин петдесет и девет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; предишен идентификатор: няма; номер на предходен план: квартал: 430, парцел: IV – 2004; ведно с находящата се в него СГРАДА с идентификатор 63427.2.2024.1 /шест три четири две седем точка две точка две нула две четири точка едно/, със застроена площ от 913 кв.м /деветстотин и тринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /едно/; предназначение: Спортна сграда, база съгласно скица, а по нот.акт – МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, застроена върху 905 кв.м /деветстотин и пет квадратни метра/, представляваща закрит басейн, съблекални, бани и други обслужващи помещения;Съседи на поземления имот: 63427.2.2072; 63427.2.5668; 63427.2.2023.

 

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА 412 480.00 без ДДС

/ върху достигнатата тръжна цена се дължи ДДС в размер на 4 %/

учредени Договорна ипотека и Залог на търговско предприятие в полза на БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД, вписани Възбрани в полза на ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД и С.Г. ГРУП АД

Oпределям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 10.12.2020 г., участвалите в публичната продан на 11.12.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.