ИД 890/2016 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ 17


ОБЯВЛЕНИЕ

3012 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20168330400890

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЦВЕТЕЛИН АТАНАСОВ ЦАНЕВ, а именно:

       1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.10.1919 /шест три четири две седем точка едно нула точка едно девет едно девет/ и с планоснимачен № 1784 /едно седем осем четири/ по ПУР и ПР на кв. Средна кула, одобрен със заповед № 3558/09.10.2003 г. На Община Русе и Заповед № РД-01-3590/19.07.2006 г. За поправка на кадастралния план, за записване на нов планоснимачен номер 1784, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Средна кула, ул. Йордан Йовков № 17 /седемнадесет/, с площ от 958 кв.м. /деветстотин петдесет и осем квадратни метра/, при граници: 63427.10.926; 63427.10.412; 63427.10.411; 63427.10.410; 63427.10.409, а по данни от кадастрална карта с площ от 964 кв.м. /деветстотин шестдесет и четири квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./. Предходен идентификатор: 63427.10.412, При граници и съседи на имота: 63427.10.926; 63427.10.1918; 63427.10.411; 63427.10.410; 63427.10.409.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 8 793.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД И ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.