186/2013 - СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ДВЕ МОГИЛИ


ОБЯВЛЕНИЕ № 6224 / 25.11.2020

Изпълнително дело №: 20138330400186

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2020 г. до 20.01.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ЕТ САДИЕ АБДУЛОВА-ЮЗБЕК, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.2359 /две нула едно осем четири точка едно точка две три пет девет/, находящ се в гр. Две Могили, общ. Две Могили, обл. Русе, Стопански двор; с площ 2698 кв.м. /две хиляди шестстотин деветдесет и осем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с построената в него сграда: СГРАДА с идентификатор 20184.1.2359.1 /две нула едно осем четири точка едно точка две три пет девет точка едно/; застроена площ: 331 кв. м. /триста тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда. Стар идентификатор на поземления имот: няма; номер по предходен план: квартал: 128, парцел V. Съседи на поземления имот: 20184.1.2840; 20184.1.2358; 20184.1.2356; 20184.1.2360; 20184.1.2814; 20184.1.2361, съгласно кадастрална карта, а съгласно нотариален акт представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V /пет римско/, в квартал 128 по плана на гр. Две Могили, обл. Русе, с площ 1856 кв.м. /хиляда осемстотин петдесет и шест квадратни метра/, ведно с построения в него ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ и СКЛАД – едноетажна масивна тухлена сграда, със застроена площ 377 кв.м. /триста седемдесет и седем квадратни метра/, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ IV, улица, УПИ VI и УПИ VII.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 67 000.00 лв.

Учредена Договорна ипотека в полза на „Юробанк България“ АД, вписани Възбрани в полза на „Юробанк България“ АД, „ЕТ Комтрейд - Константин Илиев, Пламен Илиев“ и „НАП гр. Варна“ - офис Русе

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имотите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.01.2021 г., участвалите в публичната продан на 21.01.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.