528/2011 - ГАРАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. СТРЕМЛЕНИЕ № 60


ОБЯВЛЕНИЕ

3244 / 22.07.2020

Изпълнително дело №: 20118330400528

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 10.08.2020 г. до 17 часа на 10.09.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТИХОМИР ЙОРДАНОВ РОМАНОВ, а именно:

      ГАРАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.9.1293.1.3 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три точка едно точка три/, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. „Стремление” №60 /шестдесет/, ет.0 /нула/, с площ 51.61 кв.м. /петдесет и един квадратни метра и шестдесет и един квадратни дециметра /, брой нива на обекта 1 /един/ и предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.9.1293 /шест три четири две седем точка девет точка едно две девет три/, в едно с прилежащите му части. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.9.1293.1.4; под обекта: няма; над обекта: 63427.9.1293.1.1.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 2 000.00 лв.

вписана Възбрана в полза на "ОТП Факторинг" ЕАД, цесионер на "Банка ДСК" ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 10.09.2020 г., участвалите в публичната продан на 11.09.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.