454/2018 - 1/4 ИД.Ч. ОТ ИМОТ 016021, НАХОДЯЩ СЕ В С.СВАЛЕНИК, МЕСТНОСТ ДЪЛГИЯ БЛОК


ОБЯВЛЕНИЕ

12766 / 18.10.2021

Изпълнително дело №: 20188330400454

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 02.11.2021 г. до 02.12.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КИРИЛ КРЪСТЕВ КИРИЛОВ, а именно:

1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ИМОТ № 016021 /нула едно шест нула две едно/, находящ се в землището на с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе, местност ДЪЛГИЯ БЛОК, с начин на трайно ползване: НИВА, с площ: 3.500 дка. /три декара и петстотин квадратни метра/, вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия: четвърта. Граници и съседи на имота: имот № 016063- нива; имот № 000055- полски път; имот № 016022- нива; имот № 016064 - нива.

  ЦЕНА: 630.00 лв.

възбрана в полза на взискателя Окръжен съд -Русе

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 02.12.2021 г., участвалите в публичната продан на 03.12.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.