564/2017 - ДВОРНО МЯСТО СЪС СГРАДА И ПОСТРОЙКИ В С.КАЦЕЛОВО, УЛ. ТОНЧО СТИСКОВ 11


ОБЯВЛЕНИЕ № 3137 / 16.07.2020

Изпълнително дело №: 20178330400564

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 09.08.2020 г. до 17 часа на 09.09.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ИЛИЯН ДИМИТРОВ КАЛИНОВ, а именно:

     ДВОРНО МЯСТО, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-283 /три римско тире две осем три арабско/, с площ 1 100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, находящо се в с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Тончо Стисков № 11 /единадесет/, в квартал 57 /петдесет и седем/ по плана на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ, при съседи: улица, имот на Пенко Цанков Иванов, имот на Георги Стоянов Пенчев, имот на Ангелина Стайкова и Иван Димитров Димитров.


 

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 4 960.00 лв.


 

Вписана Възбрана в полза на ОБЩИНА РУСЕ - 2 БРОЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва на 09.09.2020 г., участвалите в публичната продан на 10.09.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.