917/2019 - 1/4 ид.ч. от МАГАЗИН, находящ се в гр.Русе, бул. Цар Освободител 13, ет.1


ОБЯВЛЕНИЕ

4994 / 07.10.2020

Изпълнително дело №: 20198330400917

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 26.10.2020 г. до 26.11.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ РЪТКОВ, а именно:

      1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.4105.1.7 /шест три четири две седем точка две точка четири едно нула пет точка едно точка седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, бул. Цар Освободител № 13 /тринадесет/, ет. 1 /едно/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.4105.1/шест три четири две седем точка две точка четири едно нула пет точка едно/, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0 /нула/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4105 /шест три четири две седем точка две точка четири едно нула пет/; предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 108.04 кв.м. /сто и осем квадратни метра и четири квадратни дециметра/. Брой нива: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма; ведно с прилежащи части. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – няма; Под обекта – няма; Над обекта – 63427.2.4105.1.2, 63427.2.4105.1.1.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 33 840.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя Община Русе

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 26.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 27.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.