298/2022 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ПЕРНИК № 4, ЕТ.3, АП.12


ОБЯВЛЕНИЕ

12209 / 14.09.2022

Изпълнително дело №: 20228330400298

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 03.10.2022 г. до 03.11.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АДИС КАЛИНОВ ООД , а именно:

 

АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, на четвърти етаж, по улица Перник № 4 /четири/, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, със застроена площ 68.17 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра и седемнадесет квадратни дециметра/, състоящ се от две спални, дневна с трапезария и кухня и санитарно помещение, при граници: апартамент № 11, стълбище, коридор, терен, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/ с площ 3.18 кв.м. /три квадратни метра и осемнадесет квадратни дециметра/, при граници: изба № 11, изба № 13, коридор, паркомясто № 2, ведно със 7.125 % /седем цяло сто двадесет и пет хилядни процента/ от общите части на сградата, равняващи се на 16.40 кв.м. /шестнадесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ и 18.68 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и шестдесет и осем квадратни дециметра/ от собствеността върху терена, а съгласно схема на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5536.5.12 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест точка пет точка едно две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Перник № 4 /четири/, ет. 3 /три/, ап. 12 /дванадесет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /три/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.5536.5 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест точка пет/; Предназначение: Жилищна сграда-многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5536 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест/, целият с площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадратни метра/; предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 68.17 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра и седемнадесет квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма, ведно с прилежащи части: ИЗБА 12 /дванадесет/ с площ 3.18 кв.м. /три квадратни метра и осемнадесет квадратни дециметра/, 16.40 кв.м. /шестнадесет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/ обща част. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.5536.5.11; Под обекта – 63427.2.5536.5.8, 63427.2.5536.5.7; Над обекта – 63427.2.5536.5.14.

ЦЕНА: 117 605.00 лв.

Договорни ипотеки в полза на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД - учредени 2014г., 2016г и 2019г.;

вписани Възбрани в полза на: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД и на взискателя ТЕХНОФЛООР ЕООД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 03.11.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 04.11.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.