298/2022 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ПЕРНИК № 4, ЕТ.3, АП.13


ОБЯВЛЕНИЕ

12206 / 14.09.2022

Изпълнително дело №: 20228330400298

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 03.10.2022 г. до 03.11.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АДИС КАЛИНОВ ООД, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, на пети етаж, по улица Перник № 4 /четири/, в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, състоящ се от спалня, кухня, сервизно помещение, остъклена тераса-зимна градина, с площ от 20.00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, с обща застроена площ 61.36 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/, при граници: коридор, терен, стълбище, апартамент № 14, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/ с площ 3.02 кв.м. /три квадратни метра и два квадратни дециметра/, при граници: изба № 12, изба № 14, коридор, паркомясто № 3, паркомясто № 4, ведно с 5.891 % /пет цяло осемстотин деветдесет и един хилядни процента/ от общите части на сградата, равняващи се на 13.55 кв.м. /тринадесет квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/ и 16.92 кв.м. /шестнадесет квадратни метра и деветдесет и два квадратни дециметра/ от собствеността върху терена, а съгласно схема на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5536.5.13 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест точка пет точка едно три/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Перник № 4 /четири/, ет. 4 /четири/, ап. 13 /тринадесет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 /четири/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.5536.5 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест точка пет/; Предназначение: Жилищна сграда-многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5536 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест/, целият с площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадратни метра/; предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 61.36 кв.м. /шестдесет и един квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма, ведно с прилежащи части: ИЗБА 13 /тринадесет/ с площ 3.02 кв.м. /три квадратни метра и два квадратни дециметра/, 13.55 кв.м. /тринадесет квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/ обща част. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.5536.5.14; Под обекта – 63427.2.5536.5.10, 63427.2.5536.5.9; Над обекта – няма.

ЦЕНА: 106 382.00 лв.

Договорни ипотеки в полза на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, учредени 2014г., 2016г и 2019г.;

вписани Възбрани в полза на: ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД и в полза на взискателя ТЕХНОФЛООР ЕООД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 03.11.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 04.11.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.