298/2022 - ОФИС № 5, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ПЕРНИК № 4, ЕТ.0, ОБЕКТ 5


ОБЯВЛЕНИЕ

12214 / 14.09.2022

Изпълнително дело №: 20228330400298

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 03.10.2022 г. до 03.11.2022 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АДИС КАЛИНОВ ООД , а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5536.5.19 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест точка пет точка едно девет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Перник № 4 /четири/, ет. 0 /нула/, обект 5 /пет/. Самостоятелният обект се намира на етаж 0 /нула/ в СГРАДА с идентификатор 63427.2.5536.5 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест точка пет/; Предназначение: Жилищна сграда-многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5536 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест/; предназначение на самостоятелния обект: ЗА ОФИС; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 35.25 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра и двадесет и пет квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма, ведно с прилежащи части: 3.456 % ид.ч. /три точка четири пет шест процента идеални части/, равняващи се на 7.95 кв.м /седем цяло деветдесет и пет стотни/ от общите части на сградата и 9.66 /девет цяло шестдесет и шест стотни/ кв.м. идеална част от поземления имот с идентификатор 63427.2.5536 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест/, находящ се гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Перник № 4 /четири/, с площ 442 кв.м. /четиристотин четиридесет и два квадратни метра/, начин на трайно ползване на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от десет до петнадесет метра/; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 1704, 1705, квартал 236, парцел: XII-5536; съседи на поземления имот: 63427.2.1706, 63427.2.1703, 63427.2.1707. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.5536.5.18; Под обекта – 63427.2.5536.5.28, 63427.2.5536.5.27; Над обекта – 63427.2.5536.5.4, а по документи за собственост, представляващ ОФИС № 5 /пет/, на първи етаж в „Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи с външни ВиК връзки“ въведена в експлоатация с Удостоверение № 31/03.02.2010 г. на Община Русе, с административен адрес: гр.Русе, ул. Перник № 4 /четири/, с площ 35.25 кв.м /тридесет и пет квадратни метра и двадесет и пет квадратни дециметра/, състоящ се от работно помещение, санитарен възел и склад, при граници: офис № 4, улица, рампа, терен, заедно с 3.456 % ид.ч. /три точка четири пет шест процента идеални части/ равняващи се на 7.95 кв.м /седем цяло деветдесет и пет стотни/ от общите части на сградата и 9.66 /девет цяло шестдесет и шест стотни/ кв.м. идеална част от поземления имот с идентификатор 63427.2.5536 /шест три четири две седем точка две точка пет пет три шест/.

ЦЕНА: 50 832.00 лв.

Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, учредена 2021г.;

вписани Възбрани в полза на ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ТОПЛИВО АД и на взискателя ТЕХНОФЛООР ЕООД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва в края на работното време на съда на 03.11.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 04.11.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.