897/2014 - 22/36 ИД.Ч. ОТ 2 БРОЯ УПИ В ГР.БОРОВО, УЛ. ХАН ОМУРТАГ


ОБЯВЛЕНИЕ № 79 / 06.01.2021

Изпълнително дело №: 20148330400897

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 24.01.2021 г. до 24.02.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на МИРОСЛАВ ЕМИЛОВ БОНЕВ, а именно:

             1) 22/36 ид. ч. /двадесет и две тридесет и шест идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО с площ от 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, находящо се в гр. Борово, Русенска област, съставляващо парцел XII - 1252 /дванадесети, отреден за имот хиляда двеста петдесет и две/ в кв. 120 /сто и двадесет/ по плана на града, при граници на имота: парцел XIV – 1254 от кв. 120, улица, парцел XIII – 1253 от кв. 120, а по скица, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05611.1.1252 /нула пет шест едно едно точка едно точка едно две пет две/, адрес: гр. Борово, ул. Хан Омуртаг № 15 /петнадесет/; площ: 954 кв.м. /деветстотин петдесет и четири квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди. Съседи: 05611.1.1251; 05611.1.1253; 05611.1.1831; 05611.10.524.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 538.00 лв.

2) 22/36 ид. ч. /двадесет и две тридесет и шест идеални части/ от от ДВОРНО МЯСТО с площ от 760 кв.м. /седемстотин и шестдесет квадратни метра/, находящо се в гр. Борово, Русенска област, съставляващо парцел XIII - 1253 /тринадесети, отреден за имот хиляда двеста петдесет и три/ в кв. 120 /сто и двадесет/ по плана на града, при граници на имота: парцел XIV – 1254 от кв. 120, парцел XII – 1253 от кв. 120 и улица, а по скица, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05611.1.1253 /нула пет шест едно едно точка едно точка едно две пет три/, адрес: гр. Борово, ул. Хан Омуртаг № 17 /седемнадесет/; площ: 961 кв.м. /деветстотин шестдесет и един квадратни метра/; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди. Съседи: 05611.10.524; 05611.1.1252; 05611.1.1254; 05611.1.1831; 05611.10.523.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 352.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 24.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 25.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.