440/2011 - УПИ IV-324 В С.ЛОМ ЧЕРКОВНА


ОБЯВЛЕНИЕ № 92 / 06.01.2021

Изпълнително дело №: 20118330400440

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 24.01.2021 г. до 24.02.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КАЛОЯН МИРОСЛАВОВ СТАНЧЕВ, чрез неговата майка и законен представител МАЯ ИЛИЕВА СТАНЧЕВА, по отношение на който има влязло в сила Съдебно решение по чл.135 от ЗЗД в полза на взискателя, а именно:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV – 324 /римско четири, тире, арабско три две четири/, находящ се в село Лом Черковна, община Бяла, област Русе, квартал 47 /четиридесет и седем/, одобрен със Заповед № 2206/1962г, с площ по регулация 1 090.00 кв.м /хиляда и деветдесет квадратни метра/, незастроен, трайно предназначение: Фонд населени места, начин на трайно ползване: територии, заети от населени места, при граници и съседи: имот V – 325, имот III – 323, улица.

По време на описа са констатирани сгради, за които не са представени строителни книжа или друг вид документи, не са отразени на скицата и са изградени по стопански начин от смесена конструкция: тухлени и каменни стени с частични стоманобетонови елементи, покрив от дървена конструкция с покритие от керемиди, използват се за стопански нужди. Приблизителна площ на застрояването е от около 70 кв.м., като в него е включена и част без оградни стени, представляваща навес.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 480.00 лв.

вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 24.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 25.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.