329/2017 - ЛОЗЕ, В ГР. МАРТЕН, МЕСТНОСТ ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ


ОБЯВЛЕНИЕ

3019 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20178330400329

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ДРАГОМИР РУМЕНОВ ВЕЛЕВ, а именно:

        ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47336.11.54 /четири седем три три шест точка едно едно точка пет четири/, находящ се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, местност ВЕХТИТЕ ЛОЗЯ, с площ от 543 кв.м. /петстотин четиридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска. Начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, категория на земята: 6 /шеста/,. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 011054. При граници и съседи на имота: 47336.11.56, 47336.11.55, 47336.11.345, 47336.11.53, 47336.11.333.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 360.00 лв.


вписана Възбрана в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.