ИД 640/2013 - ДВОРНО МЯСТО, НЯХОДЯЩO СЕ В ГР.ВЕТОВО, УЛ. ИВАН ВАЗОВ


ОБЯВЛЕНИЕ

4707 / 23.09.2020

Изпълнително дело №: 20138330400640

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.10.2020 г. до 12.11.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕРХАН ДЖЕВДЕТ ЮСЕИН, а именно:

    ИМОТ с № 603.1600 /шест нула три точка едно шест нула нула/, за който са образувани УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III /римско три/ и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII /римско осем/, в квартал № 71 /седемдесет и едно/ по кадастрален и регулационен план на гр.Ветово, находящ се в гр.Ветово, общ.Ветово, обл.Русе, ЕКАТТЕ: 10803 / едно нула осем нула три/, с площ 2.056 дка. /два декара и петдесет и шест квадратни метра/, като УПИ III е с площ 854 кв.м. /осемстотин петдесет и четири квадратни метра/ и е отреден за жилищно застрояване, а УПИ VIII е с площ 841 кв.м. /осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, отреден за жилищно застрояване, при съседи на имота : 10803.603.1599-Двор; 10803.603.1929-Булевард; 10803.603.1601-Двор; 10803.603.1602-Двор; 10803.603.1929-Булевард, според скица, а според нотариален акт, - ДВОРНО МЯСТО с площ 2055 кв.м. /две хиляди и петдесет и пет квадратни метра/, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1600 /едно шест нула нула/, находящ се в кв.71 /седемдесет и едно/, град Ветово, общ.Ветово, обл.Русе, ул.Иван Вазов, при граници за целия имот: поземлен имот № 1559, поземлен имот № 1601 и от двете страни улица.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 200.00 лв.

вписана Възбрана в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.11.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.11.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.