307/2014 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В ГР.ВЕТОВО, УЛ. МАРИЦА


ОБЯВЛЕНИЕ

3069 / 15.07.2020

Изпълнително дело №: 20148330400307

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на СЕЗГИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ, а именно:

     1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ИМОТ № 601.400 /шест нула едно точка четири нула нула/, за който са образувани УПИ II, III, IV и V в квартал № 155 /сто петдесет и пет/ по регулационния и кадастрален план на гр. Ветово, ЕКАТТЕ 10803, общ. Ветово, обл. Русе, ул. Марица, площ: 4.277 дка /четири декара и двеста седемдесет и седем квадратни метра/, от които: - УПИ II има площ: 910 кв. м. /деветстотин и десет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ III има площ: 1065 кв. м. /хиляда шестдесет и пет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ IV има площ: 1116 кв. м. /хиляда сто и шестнадесет квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване - УПИ V има площ: 984 кв. м. /деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/ и отреден за жилищно застрояване. Граници и съседи: имоти № № 10803..601.398; 10803.601.1833; 10803.601.407; 10803.601.406; 10803.601.405; 10803.601.404.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 520.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД, Слави Кондев Славов и ЗД "Бул инс" . Върху имота е учредено вещно право на ползване с титуляр Зехран Сезгинов Ахмедов, същото вписано в СВП- Русе след вписаната възбрана по делото., Вписан договор за аренда са срок от 10 год.

 

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.