908/2018 - ЕТАЖ ОТ КЪЩА, заедно с 1/2 ид.ч. от дворно място, в гр.Русе, ул. Вихрен 13


ОБЯВЛЕНИЕ

2977 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20188330400908

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на МЕНА САШЕВА МАРИНОВА, а именно:

         ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.71.1.2 /шест три четири две седем точка четири точка седем едно точка едно точка две/, находящ се на ул. „Вихрен“ № 13 /тринадесет/, ет. 2 /две/, с площ по кадастрална карта от 103 кв.м. /сто и три квадратни метра/; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, а по договорна ипотека състоящ се от две стаи, вестибюл, кухня с ниша и балкон-тераса по протежение на цялата кухня, санитарен възел, входно антре и коридор, ведно с прилежащи части: северозападната част на мазата и тавана, както и ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от общите части на сградата, а именно СГРАДА с идентификатор 63427.4.71.1 /шест три четири две седем точка четири точка седем едно точка едно/ с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Вихрен“ № 19 /деветнадесет/ със застроена площ по кадастрална карта от 136 кв.м. /сто тридесет и шест квадратни метра/; Брой етажи: 4 /четири/; Предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – МНОГОФАМИЛНА; Съседи на самостоятелният обект: на същия етаж – няма, под обекта – 63427.4.71.1.3, над обекта – 63427.4.71.1.1, ведно с 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, а съгласно договорна ипотека представляващ ДВОРНО МЯСТО, с идентификатор 63427.4.71 /шест три четири две седем точка четири точка седем едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. „Дружба“ № 1 /едно/, ул. „Вихрен“ № 13 /тринадесет/ с площ по кадастрална карта от 321 кв.м. /триста двадесет и един квадратни метра/, а съгласно договорна ипотека с площ от 324 кв.м. /триста двадесет и четири квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м); Стар идентификатор по договорна ипотека: ПИ №1949 /едно девет четири девет/ в кв. 827 /осем две седем/; Съседи: 63427.4.72, 63427.4.405.

  ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 89 300.00 лв.

вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.   Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.