294/2021 - 1/2 ид.ч. от ГАРАЖ, находящ се в Русе, кв.Дружба 3, блок Волга 4


ОБЯВЛЕНИЕ

9110 / 11.08.2021

Изпълнително дело №: 20218330400294

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на РУМЕН ПЪШЕВ РУСКОВ, а именно:

½ ид. ч. /една втора идеална част/ от полуподземен ГАРАЖ №31, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Дружба 3 /три/, бл. Волга №4 /четири/, със застроена площ 21 кв. м. /двадесет и един квадратни метра/, при граници : на Изток – гараж №8 /осем/ на Даринка Великова Стоянова , на Юг – празно място, на Север – улица между гаражите и жилищен блок Волга , на Запад – гараж №32 /тридесет и две/ на Слави Стелиянов Трифонов .

ЦЕНА: 6 120.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на: Община Русе и на взискателя АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.