50/2020 - МОТЕЛ, СНЕК БАР И ГАРАЖ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.ВОЛОВО, УЛ. КНЯЗ БОРИС 79


ОБЯВЛЕНИЕ № 2921 / 13.07.2020г.

Изпълнително дело №: 20208330400050

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 09.08.2020 г. до 17 часа на 09.09.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на КАРАДЕНИЗ ТРАНСПОРТ ООД, а именно:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-1,2 /едно римско тире едно, две арабско/, в кв. 7 /седем/ по регулационния план на с. Волово, общ. Борово, обл. Русе, одобрен със Заповед №51 от 30.07.1999г., с площ от 2 805кв.м., с административен адрес: село Волово, общ. Борово, обл. Русе, ул. Княз Борис № 79, заедно с построените в него съгласно разрешение за ползване №320 от 27.07.2000г. на РДНСК Русе МОТЕЛ със застроена площ от 280 кв.м., СНЕК БАР със застроена площ от 110 кв.м. и ГАРАЖ със застроена площ от 50кв.м., съгласно скица №119 от 14.05.2008г. на Община Борово, а съгласно нотариален акт предсатвляващ:

ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 1 260 кв.м. /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/, находящо се в с. Волово, общ. Борово, обл. Русе, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 2-2 /две тире две/, в квартал 7 /седем/ по регулационния план на селото, при граници на имота от двете страни улица, Деню Ненов и Димитър Димитров, съгласно Нотариален акт №143, том 1, рег. № 445, дело №1122 от 1998г., вписан в РС Бяла – акт № 19, том 2, дело № 3974, вх. рег. 1374 от 1998г.

ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 840 кв.м. /осемстотин и четиридесет квадратни метра/, находящо се в с. Волово, общ. Борово, обл. Русе, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1-1 /едно тире едно/, в квартал 7 /седем/ по регулационния план на селото, с неуредени сметни отношения за придаващите се по регулация маломерни места от 25 кв.м., при граници на имота: улица, собствен парцел и поляна, съгласно Нотариален акт №163, том 1, рег. №485, дело №1146 от 17.12.1999г. На нотариус № 232, вписан в РС Бяла – акт №33, том 2, дело № 3999, вх. Рег. № 1402 от 1998г.

ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 705 кв.м. /седемстотин и пет квадратни метра/, находящо се в с. Волово, общ. Борово, обл. Русе, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 9-1 /девет тире едно/, в квартал 7 /седем/ по регулационния план на селото, при граници на имота от двете страни улици и собствен парцел 1-1.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 212 560.00 лв.

/съгласно Експертно заключение на вещо лице с вх.№ 10488/13.07.2020 г., при извършване на продажбата, купувачът следва да внесе ДДС, стойността на който е 1,96 % върху достигнатата тръжна цена/


 

Вписана възбрана в полза на АНДРИЯН МИРОСЛАВОВ МАЛЧЕВ и НАП Варна, офис гр. Русе.

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла. Проданта приключва на 09.09.2020 г., участвалите в публичната продан на 10.09.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.