996/2022 - 1/2 ИД. Ч. ОТ АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, КВ. ЧАРОДЕЙКА–Г-ЮГ, УЛ. МИХАИЛ ХАДЖИКОСТОВ № 2, БЛ. 115, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП. 2


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

8849 / 09.05.2024

Изпълнително дело №: 20228330400996

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ГАЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.167.4.2 /шест три четири две седем точка шест точка едно шест седем точка четири точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. Чародейка–Г-Юг, ул. Михаил Хаджикостов № 2 /две/, бл. 115 /сто и петнадесет/, вх. 1 /едно/, ет. 1 /едно/, ап. 2 /две/. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/ в СГРАДА с идентификатор 63427.6.167.4 /шест три четири две седем точка шест точка едно шест седем точка четири/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.167 /шест три четири две седем точка шест точка едно шест седем /; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в кадастрална карта площ: 37.94 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра и деветдесет и четири квадратни дециметра/; прилежащи части: ИЗБА 2 и 1,031 % ид.ч. /едно цяло нула тридесет и един процента идеални части/ от общите части на сградата; ниво: 1 /едно/; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.6.167.4.1, 63427.6.167.4.3; Под обекта – няма; Над обекта – 63427.6.167.4.5.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 20736.00 лв.

учредена Договорна ипотека в полза на ЛЕНО АД, учредена 2021г.,вписана Възбрана в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,

Определям всеки Вторник и Петък оот15,00 до 19,00 ч. за огледи.

  • Срок за регистрация: от 04.06.2024 г. до 17,00 часа на 04.07.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 09.07.2024 09:00 КРАЙ:15.07.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 04.07.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.