Частният съдебен изпълнител (ЧСИ) е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.
Частният Съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическа правоспособност и минимум три години юридически стаж.
Частният съдебен изпълнител е издържал конкурс, организиран и проведен от Министъра на правосъдието, встъпил е в длъжност и е положил клетва пред Съвета на Камарата на Частните Съдебни Изпълнители.
    Съдът определя вземането, парично или непарично, което подлежи на принудително изпълнение, като издава изпълнителен лист. В него се посочват длъжникът, кредиторът и се описва вземането. Този изпълнителен лист се предава от кредитора на Частния съдебен изпълнител, който образува изпълнително дело. Частният съдебен изпълнител налага обезпечителна мярка, като налага запор или възбрана, в зависимост от вида на имуществото. И в двата случая основанието за Частния съдебен изпълнител да действа е актът на съда - без него и овластяването от страна на кредитора Частния съдебен изпълнител не може да извършва каквито и да било действия. След като ЧСИ получи акта на съда и молбата на кредитора, той образува изпълнително дело. В общия случай изпълнителното производство протича през следните основни фази:
  1. Събиране на информация за длъжника и неговото имущество
  2. Налагане на обезпечителни мярки
  3. Осребряване на длъжниковото имущество (при парични вземания)
  4. Удовлетворяване на кредиторите - с изплащане на целия или част от дълга (при парични вземания) или с удовлетворяване на непаричното вземане