422/2018 - НИВА, НАХОДЯЩА СЕ В С.ЧЕРВЕНА ВОДА, МЕСТНОСТ БОКЛОДЖА


ОБЯВЛЕНИЕ

430 / 21.01.2020

Изпълнително дело №: 20188330400422

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2020 г. до 17 часа на 12.03.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ХРИСТО ЛЮДМИЛОВ ВЪЛКОВ, а именно:

         ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80460.1.4 /осем нула четири шест нула точка едно точка четири/, находящ се в с.Червена вода, община Русе, област Русе, местност БОКЛОДЖА, с площ от 6 502 кв.м /шест хиляди петстотин и два квадратни метра/; Начин на трайно ползване: НИВА; трайно предназначение на територията: Земеделска; Категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА. Съседи: 80460.1.5, 80460.2.689, 80460.1.1, 80460.260.4.

По време на описа са установени следните трайни насаждения: 4 реда с по 20 броя иглолистни дървета с височина до Н - 1,80 метра и 4 реда с по 15 броя орехови дървета с височина до Н - 2,00 метра.

  ЦЕНА: 12 816.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД

Oпределям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 12.03.2020 г., участвалите в публичната продан на 13.03.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.