535/2023 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В С. ДРЯНОВЕЦ, УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ № 11


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

5354 / 21.03.2024

Изпълнително дело №: 20238330400535

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ФАДКО ООД, а именно:

 

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23916.501.352 /две три девет едно шест точка пет нула едно точка три пет две/, находящ се в с. Дряновец, общ. Бяла, обл. Русе, ул. Никола Петков № 11 /единадесет/, с площ от 1368 кв.м. /хиляда триста шестдесет и осем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 352, квртал 4, парцел IV, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 23916.501.352.1 /две три девет едно шест точка пет нула едно точка три пет две точка едно/; застроена площ: 63 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/; брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 23916.501.352.2 /две три девет едно шест точка пет нула едно точка три пет две точка две/; застроена площ: 226 кв.м. /двеста двадесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/; брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. Съседи на имота: 23916.501.719, 23916.501.721, 23916.501.345, 23916.501.349, 23916.501.351.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 11 448.00 лв.

*Обявения за купувач следва да внесе дължим ДДС в/у 3,6 % от достигнатата тръжна цена.


 

вписани Възбрани: в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ по партида на длъжника; в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД и Петър Кралев по партида на предходен собственик на имота - незаличена

Определям всеки Вторник и Петък за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 16.04.2024 г. до 17,00 часа на 16.05.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 21.05.2024 09:00 КРАЙ:27.05.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 16.05.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.