648/2023 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, КВ. ДРУЖБА 3, УЛ. АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИРУСЕТ № 2, БЛ. 44, ВХ. 1, ЕТ. 3, АП. 7


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

11810 / 17.06.2024

Изпълнително дело №: 20238330400648

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА, а именно:

      САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор по кадастрална карта 63427.4.640.11.7 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири нула точка едно едно точка седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, кв. ДРУЖБА 3 /три/, ул. „АЛЕКСАНДЪР ХАДЖИРУСЕТ“ № 2 /две/, бл. 44 /четиридесет и четири/, вх. 1 /едно/, ет. 3 /три/, ап. 7 /седем/. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 /три/ в сграда с идентификатор 63427.4.640.11 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири нула точка едно едно/; Предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.640 /шест три четири две седем точка четири точка шест четири нула/. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение; Брой нива на обекта: 1 /едно/. С посочена в документа площ: 91.22 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: ИЗБА 7 /седем/, 1,3163 % ИД.Ч. /едно цяло три хиляди сто шестдесет и три десетохилядни процента идеални части/ ОТ СГРАДАТА. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.4.640.11.8; Под обекта: 63427.4.640.11.4; Над обекта: 63427.4.640.11.10. Стар идентификатор: няма; представляващ АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/ по акт за собственост, находящ се в гр. Русе, на III /трети/ етаж, във вход „А“ /българска буква „А“/ на ж.блок № 44 /четиридесет и четири/ в ж.к. „Дружба-III-разширение“ /три римско/, с адрес по удостоверение за данъчна оценка: ул. „Александър Хаджирусет“ № 2 /две/, вход 1 /едно/, състоящ се от две стаи, дневна-трапезария, кухненски бокс и сервизни помещения, с площ от 91.22 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, при граници: терен на комплекса, ап. от вх. „Б“, терен на комплекса, ап. № 8 на III етаж, стълбище, заедно с прилежащото Избено помещение № 7 /седем/ с площ 5.40 кв.м. /пет квадратни метра и четиридесет квадратни дециметра/, при граници: изба № 6, изба от вх. Б, терен на комплекса, коридор, заедно с 1.3163 % /едно цяло три хиляди сто шестдесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 87336.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя КОЛЕКТ БГ АД, по партида на по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА,вписана Възбрана в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ,вписана Възбрана в полза на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД, по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ,вписана Възбрана в полза на ОБЩИНА РУСЕ, по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ,вписана Възбрана в полза на Бул Инвест Груп 1 ЕООД, по партида на по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА,вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК АД - правоприемник на ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД, по партида на по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА,вписана Възбрана в полза на БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД, по партида на по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ и БОНКА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА,вписана Възбрана в полза на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, по партида на ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

Определям всеки Втоорник и Петък от 15,00 ч. до 19,00 ч. за оглед.

  • Срок за регистрация: от 15.07.2024 г. до 17,00 часа на 15.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 20.08.2024 09:00 КРАЙ:26.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 15.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.