929/2021 - 2/12 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. КАРАН ВЪРБОВКА, УЛ. ХАН КРУМ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

5553 / 25.03.2024

Изпълнително дело №: 20218330400929

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, а именно:

      2/12 ид. / две дванадесети идеални части / от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-413 / римско дванадесет тире четиристотин и тринадесет /, в квартал 22 / двадесет и две /, по регулационния план на с. Каран Върбовка, област Русе, одобрен със заповед №809/1968 г. , находящ се в с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Хан Крум, с площ по скица 700 кв.м. / седемстотин квадратни метра /. При граници и съседи на имота: улица, УПИ VI-415, УПИ XIII-413, УПИ V-413.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 160.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ,

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 16.04.2024 г. до 17,00 часа на 16.05.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 21.05.2024 09:00 КРАЙ:27.05.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 16.05.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.