929/2021 - 2/12 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С. КАРАН ВЪРБОВКА, УЛ. ХАН КРУМ


ОБЯВЛЕНИЕ № 7652 / 04.05.2023

Изпълнително дело №: 20218330400929

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 28.05.2023 г. до 28.06.2023 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, а именно:

 

2/12 ид. / две дванадесети идеални части / от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XII-413 / римско дванадесет тире четиристотин и тринадесет /, в квартал 22 / двадесет и две /, по регулационния план на с. Каран Върбовка, област Русе, одобрен със заповед №809/1968 г., находящ се в с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Хан Крум, с площ по скица 700 кв.м. / седемстотин квадратни метра /. При граници и съседи на имота: улица, УПИ VI-415, УПИ XIII-413, УПИ V-413.

ЦЕНА: 252.00 лв.


 

вписана Възбрана в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 28.06.2023 г., участвалите в публичната продан на 29.06.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.