179/2018 - ЛОЗЕ, НАХОДЯЩО СЕ В С,ДРЯНОВЕЦ, МЕСТНОСТ КОРТАРЛА


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

12663 / 26.06.2024

Изпълнително дело №: 20188330400179

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 053261 /нула пет три две шест едно/, находящ се в землището на с. Дряновец, община Бяла, област Русе, местност КОРТАРЛА, с площ 0.562 дка /нула цяло петстотин шестдесет и два декара/; Начин на трайно ползване: ЛОЗЕ; вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия: трета. Граници и съседи: имот № 053260 – лозе; имот № 053243 – лозе; имот № 053262 – лозе; имот № 034001 – пасище, мера. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опадват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, а съгласно кадастрална карта - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23916.53.261 /две три девет едно шест точка пет три точка две шест едно/, находящ се в с. Дряновец, общ. Бяла, обл. Русе, местност КОРТАРЛА, с площ 562 кв.м. /петстотин шестдесет и два квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: ЛОЗЕ; категория на земята: 3 /трета/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 053261. Съседи на поземления имот: 23916.53.260, 23916.53.262, 23916.53.244, 23916.53.243, 23916.34.1.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1440.00 лв.

вписана Възбрана в полза на РАЙОНЕН СЪД - ГР. РАЗГРАД,

Определям всеки Понеделник и Сряда от 15.00 до 17.00 ч. за запознаване с книжата на имота.

  • Срок за регистрация: от 15.07.2024 г. до 17,00 часа на 15.08.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 20.08.2024 09:00 КРАЙ:26.08.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 15.08.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.