179/2018 - ЛОЗЕ, НАХОДЯЩО СЕ В С,ДРЯНОВЕЦ, МЕСТНОСТ КОРТАРЛА


ОБЯВЛЕНИЕ № 13311 / 25.10.2021

Изпълнително дело №: 20188330400179

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.12.2021 г. до 12.01.2022 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИЛИЕВ, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 053261 /нула пет три две шест едно/, находящ се в землището на с. Дряновец, община Бяла, област Русе, местност КОРТАРЛА, с площ 0.562 дка /нула цяло петстотин шестдесет и два декара/; Начин на трайно ползване: ЛОЗЕ; вид собственост: частна; категория на земята при неполивни условия: трета. Граници и съседи: имот № 053260 – лозе; имот № 053243 – лозе; имот № 053262 – лозе; имот № 034001 – пасище, мера.

Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опадват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 384.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на РАЙОНЕН СЪД - ГР. РАЗГРАД

Определям всеки понеделник и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.


Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

 

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 13.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.