679/2020 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА В С. КРИВНЯ, УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА № 4


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

2085 / 01.02.2024

Изпълнително дело №: 20208330400679

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ИВАН МИНКОВ ИВАНОВ, а именно:

 

½ ид.ч / една втора идеална част / от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI 224 / единадесет римско двеста двадесет и четири арабско /, в квартал 9 / девет /, образуван от имот № 500.244 / петстотин точка двеста четиридесет и четири / по кадастралния и регулационен план на с.Кривня, общ.Ветово, обл.Русе, с административен адрес: ул.Опълченска №4 / четири /, с площ на урегулирания поземлен имот: 691,00 кв.м / шестстотин деветдесет и един квадратни метра /, предназначение: за жилищно застрояване, ЗАЕДНО със същата идеална част от построената в имота сграда: ПАЯНТОВА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА на 1 /един/ етаж, със застроена площ 98,00 кв.м / деветдесет и осем квадратни метра /, при граници: улица, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ X.

  НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 000.00 лв.

вписани Възбрани в полза на МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД и на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД – цедирало вземането си на ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ АД

Определям всеки Сряда и Петък от 16,00 ч. до 18,00 ч. за оглед на имота

  • Срок за регистрация: от 14.02.2024 г. до 17,00 часа на 14.03.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 19.03.2024 09:00 КРАЙ:25.03.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 14.03.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.