788/2022 -1/6 ИД. Ч. ОТ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В ГР. МАРТЕН


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

8844 / 09.05.2024

Изпълнително дело №: 20228330400788

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ, а именно:

      1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXII /двадесет и две римско/ квартал 97 /деветдесет и седем/, образуван от имот 1195 /едно едно девет пет/ по ЗАСТРОИТЕЛЕН И РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН на гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47336 /четири седем три три шест/, община Русе, одобрен със заповед № 128 от 23.04.1986г. на Зам. предс. На ИК на ОбНС Русе, с площ 670 кв.м. /шестстотин и седемдесет квадратни метра/; Отреден за: Жилищно застрояване; Съседи на поземления имот: улица, УПИ XX от квартал 97, УПИ XVIII от квартал 97, УПИ XVII от квартал 97, УПИ XXIII от квартал 97

НАЧАЛНА ЦЕНА: 3623.40 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД,

Определям всеки Вторник и Петък от 15,00 ч. до 17,00 ч. за оглед на имота

  • Срок за регистрация: от 04.06.2024 г. до 17,00 часа на 04.07.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО:09.07.2024 09:00 КРАЙ:15.07.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 04.07.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.