659/2023 - 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/3 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В С. НИКОЛОВО, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 21


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

6103 / 02.04.2024

Изпълнително дело №: 20238330400659

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на БОНКА ВЕНЦЕСЛАВОВА ДИМИТРОВА, а именно:

      1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0.908 / нула точка девет нула осем/, находящ се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, с адрес: ул. Стара планина № 21 /двадесет и едно/, с площ по кадастрален план: 1015 кв.м. /хиляда и петнадесет квадратни метра/, трайно предназначение: урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване /до десет метра/, стар идентификатор: пл. № 884, кв. 98, п. VI; УПИ XI /римско единадесет/ има площ 1021 кв.м. /хиляда двадесет и един квадратни метра/ и е отреден за жилищно застрояване; ведно със същата идеална част от построените в имота сгради: СГРАДА № 0.908.1 / нула точка девет нула осем точка едно/, 1 / един / етаж, Масивна, Друг вид сграда за обитаване, 51 кв.м. /петдесет и един квадратни метра /; СГРАДА № 0.908.2 / нула точка девет нула осем точка две/, 1 / един / етаж, Масивна, Селскостопанска сграда, 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра /; При съседи на имота: 0.907; 0.7070; 0.909, 0.913.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 12408.30 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя БАНКА ДСК АД

Определям всеки Вторник и Петък от 17,00 до 19,00 ч. за оглед на имота

  • Срок за регистрация: от 10.05.2024 г. до 17,00 часа на 10.06.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО:15.06.2024 09:00 КРАЙ:21.06.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 10.06.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.