1061/2023 - РЕНО МАСТЕР С РЕГ. № СВ 3608 КХ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

6307 / 04.04.2024

Изпълнително дело №: 20238330401061

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на КА ЛОДЖИСТИК ЕООД, а именно:

 

РЕНО МАСТЕР с рег. № СВ 3608 КХ

- първа регистрация: 09.11.2017г. - дата на промяна: 04.09.2023г. - цвят: бял - места: 2+1- рама № VF6VG000057765637 - двигател № C024134 - показание на километража: няма данни

*МПС е окомплектовано със суха печка, спална кабина, падащ борд и брезентова надстройка                                   

НАЧАЛНА ЦЕНА: 20160.00 лв.

наложени Запори: по ИД 768/2023 по описа на ЧСИ В. Николов; в полза на НАП; в полза на взискателя БОИВ ТРАНС ЕООД

Определям всеки Вторник и Сряда от 16,00 до 19,00 ч. за оглед на вещта.

  • Срок за регистрация: от 30.04.2024 г. до 17,00 часа на 30.05.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 04.06.2024 09:00 КРАЙ:10.06.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 30.05.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.