727/2018 - 3/18 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 3/18 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНИTЕ В НЕГО СГРАДИ В С. ТЕТОВО, УЛ. СТРАНДЖА № 14 - https://zapori.mjs.bg/#/


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

11838 / 17.06.2024

Изпълнително дело №: 20188330400727

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делото, собственост на ГЕРГАНА БОГОМИЛОВА АНГЕЛОВА, а именно:

3/18 ид. ч. /три осемнадесети идеална част/ от УПИ IV-775 /римско четири тире седемстотин седемдесет и пет/ в квартал 54 /петдесет и четири/ по регулационния план на с. ТЕТОВО, ЕКАТТЕ: 72357, находящ се в с. Тетово, ул. СТРАНДЖА, № 14 /четиринадесет/ общ. Русе, обл. Русе, с площ 840 кв.м. /осемстотин и четиридесет квадратни метра/; Отреден за: Жилищно застрояване; ведно с 3/18 ид. ч. /три осемнадесети идеална част/ от построените в имота сгради: Жилищна сграда, застроена площ 65 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/; Жилищна сграда, застроена площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/; Гараж, застроена площ 17,50 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и петдесет квадратни дециметра/, брой етажи: 1 /един/; Второстепенна постройка, застроена площ 21 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/; Съседи на поземления имот: УПИ III от квартал 54, улица, УПИ V от квартал 54

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1824.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ

Определям всеки Вторник и Петък от 15,00 до 17,00 ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 25.09.2024 г. до 17,00 часа на 25.10.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 30.10.2024 09:00 КРАЙ:05.11.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 25.10.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.