1334/2023 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ В С. ТРЪСТЕНИК, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 26


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

5356 / 21.03.2024

Изпълнително дело №: 20238330401334

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на АНГЕЛИНА ГРИГОРОВА ГЪЛЪБОВА - ДЛЪЖНИК и ЛЮБКА ГРИГОРОВА НЕДКОВА – ТРЕТО ЛИЦЕ, ДАЛО СЪГЛАСИЕ, а именно:

      УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-269 /римско осем, тире, двеста шестдесет и девет арабско/ в квартал 13 /тринадесет/ по регулационния план на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе, ул. Васил Левски № 26 /двадесет и шест/, с площ на имота 1190 кв.м. /хиляда сто и деветдесет квадратни метра/, ведно с построените в имота: ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ПОЛУМАСИВНА СГРАДА, при граници на УПИ: улица, УПИ VI-252, УПИ III-270.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 30600.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателите ПРЕСЛАВА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА-действаща лично и със съгласието на своя баща ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ и МАРТИНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА-чрез нейния баща и законен представител ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЪЛЪБОВ, ,вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК АД,

Определям всеки Вторник и Петък от 15,00 до 17,00 часа за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 16.04.2024 г. до 17,00 часа на 16.05.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО:21.05.2024 09:00 КРАЙ: 27.05.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 16.05.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.