Услуги


Информация за процедура по участие в ПУБЛИЧНА ПРОДАН и ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГПодаване на наддавателни предложения

Публичната продан продължава един месец. През този период всеки, който се  интересува от конкретен недвижим имот и/или движима вещ на стойност над 5000 лв., може да подаде САМО ЕДИН БРОЙ писмено наддавателно предложение. То трябва да съдържа лични данни на участника в търга /три имена и ЕГН, адрес, телефон за контакти, номер на документ за самоличност и дата на издаване/, Всеки наддавач, в изпълнение на чл. 489, ал. 2 от ГПК следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи в наддавателно предложение, декларация по образец за произход на средства, вносна бележка или платежно нареждане за внесен задатък. Наддвателното предложение се подписва. Комплекта за участие може да получите от кантората, след заплащане на дължимата такса по т.19 от ТТРЗЧСИ.

    При обявяване на купувач с крайна цена на продаваемото имущество на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 €  /петнадесет хиляди евро/, независимо дали плащането е осъществено чрез една или няколко свързани операции, същия следва да представи в кантората:

   В случай, че участва юридическо лице следва да се приложат и необходимите документи, съгласно разпоредбите на Търговския закон, които може да уточните със служител на кантората.
Така подготвените документи се поставят в запечатан плик. Наддавателни предложения могат да се подават през периода на публичната продан в регистратурата на Районен съд . Върху запечатания плик се поставя входящ номер от съда.

ВНИМАНИЕ! Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта, предложения за цена под началната, както и предложения надхвърлящи началната с повече от 30 на сто са недействителни!!!

Обявление за публична продан. 

Книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от нея. Тя съдържа: оценка на пазарната стойност на имота/вещта, изготвена от лицензиран оценител; обявление за проданта.Сканирано обявление за публична продан е качено на сайта на регистъра на публичните продажби, а именно:http://www.sales.bcpea.org.Обявлението за публична продан се поставя по местонахождението на имота, в сградата на Районен съд, в Общината, в Кантората на съдебният изпълнител и сайта на окръжния съд. Информация за насрочените публични продани от ЧСИ Венцислав Маринов  може да намерите в настоящия сайт в раздел ПУБЛИЧНИ ПРОДАНИ. 

Внасяне на задатък за участие в търга

За участие в публична продажба се заплаща депозит/задатък/ в размер на 10% от началната цена на имота по сметка, посочена в обявлението на ЧСИ Венцислав Маринов. Размерът на задатъка се определя в зависимост от обявената начална цена на проданта.

ВНИМАНИЕ! Размерът на внесения задатък не бива да се различава от обявения. Ако внесете например с една стотинка по-малко Вашето наддавателно предложение ще бъде невалидно. Внесения задатък удостоверява желанието на участващия в търга.

Къде трябва да се подаде наддавателното предложение?

Пликът с наддавателното предложение се подава в регистратурата на Районен съд 

Участници

Търгът се провежда от съдебен изпълнител или помощник съдебен изпълнител. В публична продан може да участва всеки български или чуждестранен гражданин, както и дружество. Участието може да бъде лично, чрез законен представител или пълномощник /адвокат или друго лице/.

ВНИМАНИЕ! Нямат право да участват – длъжника, неговият законен представител, пазачите и управители на продаваното имущество, съдебният изпълнител и негови служители, съдии, прокурори и следователи.

Процедура по провеждане на търга

На посочен в обявлението ден и час се провежда търг в Районен съд от съдебен изпълнител. Съдебният изпълнител отваря всички подадени наддавателни предложения и ги прочита на глас. Обявява най-високата подадена цена. След което отправя запитване до останалите участници дали желаят да наддават устно.

ВНИМАНИЕ! Може да наддавате само с размер на един задатък! Ако например началната цена на имота е 100 000 лв., а задатъкът се равнява на 10 000 лв., то при евентуално наддаване Вие ще можете да наддадете с 10 000 лв.
Всеки присъстващ редовен участник има право да участва в устно наддаване.
Устното наддаване се ръководи от съдебен изпълнител или помощник съдебен изпълнител. Той обявява следващата цена три пъти. Ако някои от участниците даде обявената цена, той се подписва за това в протокола. След което съдебният изпълнител обявява нова по-висока цена. Печели участникът дал най-висока цена. Ако двама участници дадат една и съща най-висока цена, между тях се тегли жребии.

Кога трябва да се доплатят останалите пари?

В ДВУСЕДМИЧЕН срок от датата на търга и обявяването на купувача в Районен съд следва да се доплати разликата в цената по сметка на съдебният изпълнител, т.е. останалите 90 % от продажната цена. Ако спечелият търга се откаже и не заплати остатъка, за купувач се обявява следващия участник наддал най-висока цена. В случай, че сте обявен за купувач след отказ на друг купувач, следва в 7 дневен срок от деня на обявяването ви да внесете цената. Срокът започва да тече от датата на  обявяването ви за купувач от съдебния изпълнител.

Кога се връща внесеният депозит /задатък/ за участие?

След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. В случай, че сте обявен за купувач и не внесете предложената от вас цена губите внесеният за участие депозит/задатък/.
 

Какви такси и разноски ще имам при публична продажба на имот?
 1. 1,5%+ДДС - такса за изготвяне на постановление за възлагане, но не по-малко от 60 лв. с ДДС и не повече от 3600 лв. с ДДС; 
 2. 1.0%+ДДС - такса за въвеждане във владение
 3. 0.1%, но не по малко от 10 лева за Агенция по вписвания за вписване на постановлението за възлагане;
 4. Дължим данък за придобиване на недвижим имот, според местонахождението му към Имотен регистър - гр.Русе, е както следва: 
 • 2,2% към Община Русе
 • 2,5% към Община Сливо поле
 • 2,6% към Община Иваново
 • 2,6% към Община Ветово
Как мога да ползвам платения ДДС от закупения от съдебен изпълнител имот?

В случай, че длъжникът е регистриран по ДДС и продаваното имущество е облагаемо по смисъла на ЗДДС имате право да приспаднете ДДС. За целта съдебният изпълнител внася ДДС в НАП, подава Уведомление по чл.131 от ЗДДС за това в НАП и ви предоставя заедно с Постановлението за възлагане -  Протокол по чл.83 ал.1 от ППЗДДС

Кога мога да вляза в закупения от мен имот?

След вписване на Постановлението за възлагане,  съдебния изпълнител въвежда купувача във владение на имота, за което се изготвя протокол. Протоколът за предаване на имота е официалният документ, удостоверяващ от коя дата сте във владение на имота. Същият е необходим пред ВИК, ЕНЕРГО, Община и други. 

Какво мога да закупя от електронен търг?

Движима и недвижима вещ, налични ценни книжа, обособена част oт предприятие, както и правата върху обекти на индустриалната собственост, върху които е насочено изпълнението, могат да бъдат продавани по правилата на електронен публичен търг. По писмено искане на страна в изпълнителното производство съдебният изпълнител провежда електронен публичен търг. Съдебният изпълнител може служебно да реши описаната вещ да бъде продадена на електронен публичен търг.

Мога ли да участвам в електронен търг чрез финансиране от банкова или кредитна институция?

Съгласно чл.501а, ал.3 от ГПК  Покупката на вещи на електронния публичен търг може да бъде финансирана от банкова или кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции.

Как мога да се регистрирам за участие в електронен търг?

За участие в търга всеки наддавач внася задатък в размера по чл. 489, ал. 1 от ГПК. Регистрацията на наддавачите се извършва в електронната среда с електронен подпис  на адреса на платформата https://zapori.mjs.bg/#/  Регистрирането на наддавачите за участие в електронния търг продължава един месец и завършва в 17,00 часа на посочения в обявлението ден. Съдебният изпълнител, извършващ продажбата, оторизира или отказва оторизация на регистрирания наддавач в 5-дневен срок от регистрацията на наддавача. Съдебният изпълнител отказва оторизация, ако не е внесен задатък, както и в случаите по чл. 490, ал. 1.

Необходими документи и технически средства

1. Необходим Ви е електронен подпис КЕП. В случай че не разполагате с такъв може да достъпвате системата чрез ЕАВТЕНТИКАЦИЯ чрез ПИК на НАП или НОИ

2. На основание Наредба Н-3/06.04.2023 г. на МП при подаване на заявка за регистрация, участникът прилага:

 • Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;
 • Квитанция за внесен задатък;
 • Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.
Как мога да наддавам?

След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в 7-дневен срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.