1088/2018 - ПЕЖО 306 С РЕГ.№ Р 8389 РХ


ОБЯВЛЕНИЕ

15402 / 05.09.2023

Изпълнително дело №: 20188330401088

 

 Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 26.09.2023 г. до 26.10.2023 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните автомобили, собственост на КАМЕН ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ, а именно:

 

1/ ПЕЖО 306 с рег.№ Р 8389 РХ

- първа регистрация: 23.04.1996г.

- дата на промяна: 10.01.2019г.

- цвят: червен металик

- места: 4+1

- рама № VF37CNFZ231118729

- двигател № 10FX1C0163843

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 840.00 лв.

 

2/ СМАРТ МЦ 01 с рег.№ Р 3447 АК

- първа регистрация: 24.09.1999г

- дата на промяна: 10.01.2019г.

- цвят: сив

- места: 2

- рама № WME01MC01XH044837

- двигател № 08490046881

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 680.00 лв.

наложени Запори на автомобилите в полза на взискателя ОБЩИНА РУСЕ по настоящото изпълнително дело

Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобилите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 26.10.2023 г., участвалите в публичната продан на 27.10.2023 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.