636/2023 - ИМОТ В С. КАРАН ВЪРБОВКА, М-СТ АЯЗМОТО


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

8748 / 08.05.2024

Изпълнително дело №: 20238330400636

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следното имущество, обект на принудително изпълнение по делотоо, собственост на ТРИФОНОВА И СИН ЕООД, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор по кадастрална карта 36364.107.8 /три шест три шест четири точка едно нула седем точка осем/, находящ се в с. Каран Върбовка, общ. Две могили, обл. Русе, местност АЯЗМОТО, с площ 8000 кв.м. /осем хиляди квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 107008; ведно с построените в имота сгради: няма данни; Съседи на поземления имот: 36364.107.9, 36364.107.240, 36364.107.241; а според акт за собственост представляващ Поземлен имот с № 107008 /едно нула седем нула нула осем/, находящ се в землището на село Каран Върбовка, с ЕКАТТЕ 36364, община Две Могили, област Русе, в местността „Аязмото“, с площ от 8.000 дка /осем декара/, с начин на трайно ползване: ДР. СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ, имота попада в отдел/подотдел: 242/1 /двеста четиридесет и две към едно/ за 4.429 дка /четири цяло четиристотин двадесет и девет хилядни декара/ поляна и 245/е /двеста четиридесет и пет към малка българска буква „е“/ за 3.571 дка /три цяло петстотин седемдесет и една хилядни декара/ иглолистна гора, при граници: имот № 107009 – залесена територия на МЗХ – ДЛ/ДДС, имот № 000241 – язовир на „Трифонова и син“ ООД, имот № 000240 – път IV кл. На Община Две могли, който имот е образуван от имот № 107007; като върху имота има следните ограничение: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 52704.00 лв. с ДДС

/от които 43920 лв. данъчна основа, 8784 лв. дължим ДДС/

учредена Договорна ипотека в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, учредена 2016г.,вписана Възбрана в полза на взискателя УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 04.06.2024 г. до 17,00 часа на 04.07.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 09.07.2024 09:00 КРАЙ:15.07.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 04.07.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.