763/2023 - 1/2 ИД. Ч. ОТ ГАРАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. "ДОНДУКОВ КОРСАКОВ" № 40, ВХ. 2, ЕТ. 0, ГАРАЖ 17


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

3426 / 21.02.2024

Изпълнително дело №: 20238330400763

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ, а именно:

      ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ГАРАЖ № 17 /седемнадесет/, във вход „Б“ /българска буква „Б“/, ЖСК „Винпром“, по ул. „Дондуков Корсаков“ № 40 /четиридесет/, в град Русе, със застроена площ от 20.44 кв.м. /двадесет квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, при граници: гараж № 14, гараж № 15, гараж № 18, терен на комплекса, общо помещение, заедно ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от прилежащите части: 0,498 % /нула цяло четиристотин деветдесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, представляващ съгласно кадастрална схема ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.2980.1.59 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди деветстотин и осемдесет, точка, едно, точка, петдесет и девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, община Русе, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. на Изпълнителен директор на АК, намираш се в град Русе, Община Русе, Област Русе, ул. „Дондуков Корсаков“ № 40 /четиридесет/, вход 2 /втори/, етаж 0 /нула/, гараж № 17 /седемнадесет/, попадащ сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2980 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, две хиляди деветстотин и осемдесет/, с площ от 20,44 кв.м. /двадесет квадратни метра и четиридесет и четири квадратни дециметра/, с предназначение: Гараж в сградата, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 63427.2.2980.1.57, 63427.2.2980.1.56, 63427.2.2980.1.55, 63427.2.2980.1.58, под обекта – няма, над обекта – 63427.2.2980.1.23, 63427.2.2980.1.24.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 240.00 лв.

Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК АД, учредена 2018г.,вписани Възбрани в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Определям всеки Сряда и Петък от 16,00ч. до 18,00 ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 28.02.2024 г. до 17,00 часа на 28.03.2024 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 02.04.2024 09:00 КРАЙ:08.04.2024 17:00

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 28.03.2024 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.