64/2018 - 3/4 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, ЗАЕДНО С 3/4 ИД.Ч. ОТ СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ЛОМ ЧЕРКОВНА, УЛ. КАМЧИЯ 18


ОБЯВЛЕНИЕ № 15241 / 10.11.2022

Изпълнително дело №: 20188330400064

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 08.01.2023 г. до 08.02.2023 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВА СТОЕВА , а именно:

 

¾ ид.ч. /три четвърти идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 1110 кв.м. /хиляда сто и десет квадратни метра/, находящо се в с. Лом Черковна, общ. Бяла, обл. Русе, с адрес: ул. Камчия 18, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-314 /три римско тире три едно четири арабско/, квартал 49 /четиридесет и девет/ по регулационния план на селото, одобрен със заповед № 2206/1962 г., ведно с ¾ ид.ч. /три четвърти идеални части/ от построената в имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ IX-314, улица, УПИ II-315.

ЦЕНА: 3 132.00 лв.

 

вписани Възбрани в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 08.02.2023 г. , уч аствалите в публичната продан на 09.02.2023 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.