64/2018 - 3/4 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО, ЗАЕДНО С 3/4 ИД.Ч. ОТ СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ЛОМ ЧЕРКОВНА, УЛ. КАМЧИЯ 18


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

15342 / 04.09.2023

Изпълнително дело №: 20188330400064

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието на адрес https://zapori.mjs.bg/#/ ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВА СТОЕВА, а именно:

      ¾ ид.ч. /три четвърти идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 1110 кв.м. /хиляда сто и десет квадратни метра/, находящо се в с. Лом Черковна, общ. Бяла, обл. Русе, с адрес: ул. Камчия 18, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-314 /три римско тире три едно четири арабско/, квартал 49 /четиридесет и девет/ по регулационния план на селото, одобрен със заповед № 2206/1962 г., ведно с ¾ ид.ч. /три четвърти идеални части/ от построената в имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ IX-314, улица, УПИ II-315.

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2754.00 лв.

вписана Възбрана в полза на оОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ, 2 БР.

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

  • Срок за регистрация: от 01.10.2023 г. до 17,00 часа на 01.11.2023 г.

  • Срок за наддаване: НАЧАЛО: 06.11.2023 от 09.00 ч. КРАЙ: 12.11.2023 до 17:00 ч.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата.

За участие в електронния търг, следва всеки наддавач следва да се регистрира на онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието. Всеки наддавач следва да внесе задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF.

На основание Наредба № Н-3/06.04.2023 г. на МП, Към момента на регистрацията участникът прилага:

  1. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

  2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;

  3. Квитанция за внесен задатък;

  4. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.

Срокът за регистрация приключва на 01.11.2023 г., След изтичане на срока за регистрация следва наддаване в посочения по-горе срок. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес. Наддаването приключва в посоченото време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.