761/2015 - Л.А. ФОЛКСВАГРН ПАСАТ С РЕГ.№ Р 9586 РХ


ОБЯВЛЕНИЕ

5163 / 15.10.2020

Изпълнително дело №: 20158330400761

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 03.11.2020 г. до 03.12.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните превозни средства, собственост на ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КАЗАНДЖИЕВ, а именно:

 

1/      Лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ /комби/ с рег.№ Р 9586 РХ

  • цвят: син металик;

  • брой места: 4+1;

  • вид гориво: бензин/газ;

  • скорости: ръчни;

Автомобилът не е в движение, с изтекла застраховка "Гражданска отговорност", алтернаторът не работи.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 740.00 лв.наложен Запор в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД - ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛФА БАНК АД

Определям всеки вторник и петък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на автомобилите.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 03.12.2020 г., участвалите в публичната продан на 04.12.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.