51/2020 - ВАРТБУРГ 353 С РЕГ.№ Р2045 РН


ОБЯВЛЕНИЕ

9853 / 20.08.2021

Изпълнително дело №: 20208330400051

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния автомобил, собственост на НОВИКОН АД, а именно:

ВАРТБУРГ 353 с рег. № Р 2045 РН

- първа регистрация: 25.03.1987г. /не е в движение/

- дата на промяна: 17.01.2020г.

- цвят: сив - места: 4+1

- рама № 10380

- двигател № 3920

По време на описа е констатирано, че е счупено стъкло на предна дясна врата.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 144.00 лв.

 

наложени Запори в полза на Община Русе по настоящото изпълнително дело и по ИД 20188330401013; наложени Запори от ДСИ по ИД 20174520412074 и от ТД НАП - ОФИС РУСЕ

Определям всеки вторник и четвъртък от 17:00ч. до 19:00ч. за оглед на автомобила.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.