337/2020 - 4 броя ПАРЦЕЛИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.РУС, ул. Адмирал Рождественски № 66


ОБЯВЛЕНИЕ

96 / 06.01.2021

Изпълнително дело №: 20208330400337

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 25.01.2021 г. до 25.02.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на АГРОПРОДУКТ АД, а именно:

1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.377 /шест три четири две седем точка три точка три седем седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Адмирал Рождественски № 66 /шестдесет и шест/, с площ 3979 кв.м. /три хиляди деветстотин седемдесет и девет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 200 /двеста/, квартал: ЗПЗ; ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 63427.3.377.1 /шест три четири две седем точка три точка три седем седем точка едно/, застроена площ 841 кв.м. /осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, бр. Етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА с идентификатор 63427.3.377.2 /шест три четири две седем точка три точка три седем седем точка две/, застроена площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, бр. Етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА с идентификатор 63427.3.377.3 /шест три четири две седем точка три точка три седем седем точка три/, застроена площ 83 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, бр. Етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда; СГРАДА с идентификатор 63427.3.377.4 /шест три четири две седем точка три точка три седем седем точка четири/, застроена площ 147 кв.м. /сто четиридесет и седем квадратни метра/, бр. Етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда. Съседи на поземления имот: 63427.3.388, 63427.3.375, 63427.3.374, 63427.3.213, 63427.3.387, 63427.3.378.

По време на описа се констатира, че сграда 63427.3.377.1, сграда 63427.3.377.2 и сграда 63427.3.377.3 са премахнати.

ЦЕНА: 58 496.00 лв.

 

2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.378 /шест три четири две седем точка три точка три седем осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Адмирал Рождественски, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 275 /двеста седемдесет и пет/, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 63427.3.378.1 /шест три четири две седем точка три точка три седем осем точка едно/, застроена площ 197 кв.м. /сто деветдесет и седем квадратни метра/, бр. Етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда. Съседи на поземления имот: 63427.3.388, 63427.3.377, 63427.3.387.

По време на описа се констатира, че сграда 63427.3.378.1 е премахната.

ЦЕНА: 6 336.00 лв.

 

3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.379 /шест три четири две седем точка три точка три седем девет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Адмирал Рождественски, с площ 784 кв.м. /седемстотин осемдесет и четири квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 330 /триста и тридесет/, квартал: ЗПЗ. Съседи на поземления имот: 63427.3.213; 63427.3.380; 63427.3.387.

ЦЕНА: 12 729.00 лв.

 

4/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.671 /шест три четири две седем точка три точка шест седем едно/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Адмирал Рождественски, с площ 278 кв.м. /двеста седемдесет и осем квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За складова база; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 331 /триста тридесет и едно/, квартал: ЗПЗ. Съседи на поземления имот: 63427.3.213.

ЦЕНА: 8 504.00 лв.

 

вписани Възбрани в полза на ТД НАП офис Русе, ЕТ"Ясен-ЖД- Живко Димитров и Община Русе - отдел МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 25.02.2021 г., участвалите в публичната продан на 26.02.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.