477/2021 - АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.РУСЕ, УЛ. ЦАР КАЛОЯН 3, ЕТ.2


ОБЯВЛЕНИЕ

9773 / 19.08.2021

Изпълнително дело №: 20218330400477

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ПЛАМЕН РУМЕНОВ МАНЕВ, а именно:

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5057.1.3 /шест три четири две седем точка две точка пет нула пет седем точка едно точка три/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Цар Калоян № 3 /три/, ет. 2 /две/, намиращ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5057 /шест три четири две седем точка две точка пет нула пет седем/, с предназначение: Жилище, апартамент; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Посочена в документа площ: 89.00 кв.м. /осемдесет и девет квадратни метра/, ведно с прилежащи части: ИЗБА № 2 /две/ с площ по данъчна оценка 6 /шест/ квадратни метра, ТАВАН № 2 /две/ с площ по данъчна оценка 89 кв.м. /осемдесет и девет квадратни метра/ и съответните идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.5057.1.2, 63427.2.5057.1.4; Под обекта – 63427.2.5057.1.1; Над обекта – няма – съгласно Схема № 15-643605-19.12.2017г. На СГКК, издадена по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. На изп.директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КК-14.18.104/20.03.2013г. На началник на СГКК-Русе, а съгласно документ за собственост, представляващ: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Цар Калоян № 3 /три/, състоящ се от три ъглови стаи, със застроена площ от 64 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, с част от вестибюла означена с № II /римско две/ по скицата в гр.д.№ 605/1958г. На русенски народен съдия, IIIр. /римско три/, избено помещение, означено с № II /римско две/ в скицата на същото дело, тавана над описаните помещения, обозначени в цитираното гражданско дело като дял II /римско две/ със застроена кабина за тоалетна, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, по нотариален акт, заедно със 102.2/402 ид.ч. /сто и две цяло и две десети върху четиристотин и две идеални части/ от дворното място, представляващо съгласно Скица № 15-643638-19.12.2017г. На СГКК- Русе: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.5057 /шест три четири две седем точка две точка пет нула пет седем/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Цар Калоян № 3 /три/, с площ 402 кв.м. /четиристотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до десет метра/,номер по предходен план: 5057 /пет нула пет седем/, кв. 61 /шестдесет и едно/, при съседи: 63427.2.65, 63427.2.561, 63427.2.556, 63427.2.66, по кадастрална карта, а по нотариален акт с площ от 393 кв.м. /триста деветдесет и три квадратни метра/, образуващо имот № 11 /единадесет/, в кв. 61 /шестдесет и едно/, при граници: ул. Цар Калоян, ул. Тома Кърджиев, Стефан Пенчев Дъчев, училище – бивша мъжка гимназия.

  ЦЕНА: 216 648.00 лв.

Учредена през 2018г. Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД; вписани Възбрани в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, БАНКА ДСК АД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД и в полза на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. са оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд. Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.