395/2016 - ДВОРНО МЯСТО, В С.БАТИШНИЦА, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 60


ОБЯВЛЕНИЕ № 6238 / 26.11.2020

Изпълнително дело №: 20168330400395

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2020 г. до 20.01.2021 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ВЕЛИМИРА ВЕНЕЛИНОВА МАРИНОВА, а именно:

        ДВОРНО МЯСТО с площ 925 кв.м. /деветстотин двадесет и пет квадратни метра/, находящо се в с. Батишница, общ. Две могили, обл. Русе, представляващо парцел II- 475 /две римско тире четири седем пет арабско/, в кв. 35 /тридесет и пет/ по плана на селото, одобрен от 1964г., с административен адрес: с.Батишница, ул. Георги Димитров № 60 /шестдесет/, при граници на имота: УПИ I-474, III – 476, улица, от една страна - без граница /извън регулация/, ВЕДНО с построените в имота сгради.

ЦЕНА: 562.00 лв.

вписана Възбрана в полза на „Топлофикация Русе“ ЕАД

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 20.01.2021 г., участвалите в публичната продан на 21.01.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.