73/2020 - 5/22 ИД.Ч. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ , НАХОДЯЩИ СЕ В ГР.БОРОВО


ОБЯВЛЕНИЕ № 13317 / 25.10.2021

Изпълнително дело №: 20208330400073

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 12.12.2021 г. до 12.01.2022 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на длъжника СИМОНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА и трети лица – съсобственици, дали съгласие техните идеални части да се продават по реда на публична продан - МАРИЙКА СТОЯНОВА ДЖУРОВА и ЛИЛЯНА МИТЕВА КОМИТОВА, а именно:

5/22 ид.ч. /пет двадесет и втори идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05611.158.30 /нула пет шест едно едно точка едно пет осем точка три нула/, находящ се в гр. Борово, общ. Борово, обл. Русе, местност ЛЕХЧЕЕЛА, с площ от 4566 кв.м. /четири хиляди петстотин шестдесет и шест квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: земеделска; Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя; категория на земята: 6 /шеста/, предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 158030, При съседи на поземления имот: 05611.158.75, 05611.158.76, 05611.158.29, 05611.158.77, 05611.158.74.

ЦЕНА: 374.00 лв.

вписана Възбрана в полза на взискателя КРЕДИТ РЕСПЕКТ ООД,

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 12.01.2022 г., участвалите в публичната продан на 13.01.2022 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.