515/2019 - ДВОРНО МЯСТО С КЪЩА В С.БОЖИЧЕН, УЛ, МАДАРА 16


ОБЯВЛЕНИЕ

3071 / 15.07.2020

Изпълнително дело №: 20198330400515

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 27.07.2020 г. до 17 часа на 27.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ, а именно:

       ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ и ГАРАЖ, с площ за парцела 1071.00 кв.м. /хиляда седемдесет и един квадратни метра/, а по скица с площ 1070.00 кв.м. /хиляда и седемдесет квадратни метра/, находящо се в село Божичен, общ. Иваново, обл. Русе, съставляващо УПИ VI – 482 /шест римско четиристотин осемдесет и две арабско/, в квартал 41 /четиридесет и първи/ по регулационния план на с. Божичен, административен адрес: с. Божичен, общ. Иваново, ул. Мадара № 16 /шестнадесет/, при граници по нотариален акт: Минка Иванова, Тодор Тошев, Георги Въртелешков и улица, а по скица: УПИ VII-483, УПИ V-481, улица и терен.

По време на описа са констатирани: външен басейн с площ 32.00 кв. м., за който не са представени документи за собственост и строителни книжа; навес без оградни стени с постройка зад него, служеща за кухненско помещение и перално помещение с площ 46.40 кв.м.; лятната кухня е преустроена в две самостоятелни стаи, всяка от които със собствен санитарен възел и обща застроена площ от 39.20 кв.м. Гаражът е обособен в стая за гости с отделен санитарен възел.

ЦЕНА: 52 350.00 лв.

вписана Законна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, вписани Възбрани в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД И ОБЩИНА ИВАНОВО

Определям всеки вторник и ччетвъртък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 27.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 28.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.