504/2020 - 1/2 ИД.Ч. ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА В С.БРЪШЛЕН


ОБЯВЛЕНИЕ

11413 / 24.09.2021

Изпълнително дело №: 20208330400504

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 18.10.2021 г. до 18.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ЕМИЛИЯНОВ, а именно:

    ½ ид.ч / една втора идеална част / от ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 50 кв.м / петдесет квадратни метра /, две стопански сгради и други подобрения, находящи се в с.Бръшлен, общ.Сливо поле, ул.Васил Левски №15 / петнадесет /, построени в общинско дворно място с площ 800 кв.м / осемстотин квадратни метра /, представляващо УПИ IX-264 /девет римско, тире, двеста шестдесет и четири арабско / в квартал 25 / двадесет и пет / по регулационния план на село Бръшлен, при граници: улица, имот X- 265, имот XVI-263, имот VIII-261.

ЦЕНА: 3 960.00 лв.


вписана Възбрана в полза на взискателя ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД и в полза на Община Русе - отдел МДТ

Определям всеки понеделник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.


Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 18.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 19.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.