1068/2018 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ДВЕ МОГИЛИ, УЛ. ФИЛИП ТОТЮ 8


ОБЯВЛЕНИЕ № 3132 / 16.07.2020

Изпълнително дело №: 20188330401068

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 09.08.2020 г. до 17 часа на 09.09.2020 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ТЕОДОР НИКОЛОВ ИВАНОВ /длъжник/, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ и ВЕНЕЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА /съсобственици, дали съгласие за изнасяне на идеалните им части на продан/, а именно:

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.2235 /две нула едно осем четири точка едно точка две две три пет/, находящ се в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе, ул. Филип Тотю № 8 /осем/, с площ: 474 кв.м. /четиристотин седемдесет и четири квадратни метра/; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 /десет/ метра/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал 47 /четиридесет и седем/, парцел XIХ /римско деветнадесет/. Съседи на поземления имот: 20184.1.2771, 20184.1.541, 20184.1.540, 20184.1.2236, 20184.1.565.

По време на описа е констатирано, че имота е функционално свързан в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ИД 20184.1.565.

ЦЕНА: 4 176.00 лв.

вписана Възбрана в полза на Община Русе,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва на 09.09.2020 г., участвалите в публичната продан на 10.09.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.