600/2017 - 1/4 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, заедно с ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ТЪРГОВСК ОБЕКТ, в с.Голямо Враново


ОБЯВЛЕНИЕ

3994 / 25.08.2020

Изпълнително дело №: 20178330400600

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 08.09.2020 г. до 08.10.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на НУРТЕН ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА, а именно:

¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 280 кв.м. /двеста и осемдесет квадратни метра/, находящо се в с. Голямо Враново, общ. Сливо Поле, обл. Русе, по ул. „Хан Аспарух“ № 24б /двадесет и четири буква б/, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ XXII – 1080 /двадесет и две римско тире хиляда и осемдесет арабско/ в квартал 64 /шестдесет и четири/ по регулационен план на с. Голямо Враново, с ЕКАТТЕ 15829, одобрен със заповед № 1867 от 1967 г., заповед № 435 от 27.06.1983 г. и заповед № РД-09-289 от 25.04.2013 г., при граници: ул. „Хан Аспарух“; ул. „Асен Златаров“; улица; УПИ XXI – 639, заедно с ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от построената в това дворно място ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, представляваща ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /СЛАДКАРНИЦА/, със застроена площ 103 кв.м. /сто и три квадратни метра/, както и от всички останали подобрения.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 13 000.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на взискателя БАНКА ДСК АД, Сключен договор за наем със ЗАФИРА 2009 ООД с ЕИК 200547562 /срок на договора до 30.09.2020г./

 

Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00ч. до 19:00ч. за оглед на имота.

 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 08.10.2020 г., участвалите в публичната продан на 09.10.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.