723/2018 - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В С.ХОТАНЦА, УЛ. ПИРИН 1


ОБЯВЛЕНИЕ

3031 / 14.07.2020

Изпълнително дело №: 20188330400723

 

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17 часа на 20.08.2020 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ИВАН ЕМАНУИЛОВ ИВАНОВ, а именно:

      ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.287 /пет нула едно точка две осем седем/, находящ се в с. Хотанца,общ. Русе, обл. Русе, Пирин № 1 /едно/, с площ по кадастрален план от 2 188 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и осем квадратни метра/; Трайно предназначение: Урбанизирана територия; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Поземления имот е образуван от УПИ III /три римско/, с площ от 0 кв.м. /нула квадратни метра/ и е отреден за ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ, УПИ IV /четири римско/ с площ от 1 082 кв.м. /хиляда осемдесет и два квадратни метра/ и е отреден за ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ и УПИ XII /дванадесет римско/, с площ от 487 кв.м. /четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/ и е отреден за ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ; Стар идентификатор: пл. № 287, кв. 24, п. III, IV, XII; Съседи: 501.286, 501.288, 501.345, 501.285, 501.324.

ЦЕНА: 2 304.00 лв.

 

вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва на 20.08.2020 г., участвалите в публичната продан на 21.08.2020 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.