ИД 239/2019 - ДВОРНО МЯСТО СЪС СГРАДИ, НАХОДЯЩО СЕ В С.НОВО СЕЛО, УЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 22


ОБЯВЛЕНИЕ

9243 / 12.08.2021

Изпълнително дело №: 20198330400239

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 14.09.2021 г. до 14.10.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на МОМЧИЛ СИМЕОНОВ БУРМОВ, а именно:

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Ново село, общ. Русе, обл. Русе, ул. Съединение № 22 /двадесет и две/, с площ 1 000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII-891 /дванадесет римско тире осем девет едно арабско/, кв. 65 /шестдесет и пет/ по плана на селото, одобрен със Заповед № 2583/16.07.1991г. – по скица, а по нотариален акт – парцел V – 705 /пет римско тире седем нула пет арабско/, кв. 64 /шестдесет и четири/ по плана на селото, действащ към 1978г., ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА, с две пристройки, с РЗП по данъчна оценка 133 кв.м. /сто тридесет и три квадратни метра/, ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, както и всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници за цялото дворно място: УПИ XI-892, УПИ III-900, УПИ I-890 и улица.

  ЦЕНА: 33 570.00 лв.

 

Вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Определям всеки вторник и четвъртък от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.


 

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 14.10.2021 г., участвалите в публичната продан на 15.10.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.